BANGCHAK HEAT TRANSFER OIL

น้ำมันคุณภาพสูงที่ใช้ในระบบถ่ายเทความร้อน สามารถต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานยาวนาน มีความหนืดต่ำ ถ่ายเทความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังมีความดันไอต่ำ เพื่อลดการระเหยหาย สามารถใช้งานได้ในระบบที่มีอุณหภูมิสูงถึง 320 C